Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN MDJ EVENTS B.V.

Handelend onder de handelsnamen Fika Sales en Bali Beads.

Radijsakker 50, 2723TM Zoetermeer, 085 – 7600757

 

 

 

Artikel 1          Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Diensten: alle diensten welke door MDJ Events B.V. worden geleverd, zoals het adviseren van online marketingstrategieën, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het bouwen/ optimaliseren van websites en het uitvoeren van (betaalde) workshops.
 3. Producten: alle tastbare goederen welke door MDJ Events B.V. worden aangeboden.
 4. Opdrachtgever: de afnemer van de diensten van MDJ Events B.V.. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
 5. Klant: de afnemer van de producten van MDJ Events B.V.. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
 6. Derde(n): één of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen MDJ Events B.V. en de klant.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of overdracht van product(en).
 8. (Weder)partij: zowel de klant/opdrachtgever als MDJ Events B.V..

 

 

Artikel 2          Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met MDJ Events B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27290117, hierna te noemen: “MDJ Events” en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, betreffende, maar niet beperkt tot inkoop, verkoop/het leveren van goederen dan wel het verrichten van werkzaamheden, het verlenen of betrekken van diensten.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MDJ Events, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MDJ Events en de opdrachtgever/klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

Artikel 3          Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door MDJ Events gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. MDJ Events is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MDJ Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MDJ Events anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MDJ Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren is MDJ Events gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden.
 8. Indien MDJ Events overgaat tot prijsverhoging voordat drie maanden na het slui­ten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schrifte­lijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswij­ziging.

 

 

Artikel 4          Uitvoering van de overeenkomst

 1. MDJ Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MDJ Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. MDJ Events draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MDJ Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MDJ Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MDJ Events zijn verstrekt, heeft MDJ Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 4. MDJ Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MDJ Events is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MDJ Events kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MDJ Events uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door MDJ Events of door MDJ Events ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De opdrachtgever vrijwaart MDJ Events voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. Bij uitvoering van de overeenkomst is MDJ Events gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke materialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
 9. Indien de klant de producten zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de producten moet gebeuren via de aangegeven procedure. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 

Artikel 5          Productaanbod

 1. Indien een productaanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het productaanbod is vrijblijvend. MDJ Events is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het productaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als MDJ Events gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MDJ Events niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. MDJ Events kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk productaanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het productaanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. Prijs inclusief belastingen;
  2. De eventuele kosten van verzending;
  3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 6          Herroepingsrecht producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door MDJ Events verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email naar het aangegeven emailadres. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de klant.
 5. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door MDJ Events.
 6. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan MDJ Events heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 7. Uitsluitingen op het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten met de volgende aard:
 8. gepersonaliseerde producten;
 9. producten welke speciaal op verzoek gemaakt zijn;
 10. producten waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat hierop het herroepingsrecht komt te vervallen (vaak in combinatie met extreme kortingen).

 

 

Artikel 7          Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MDJ Events zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MDJ Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MDJ Events daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal MDJ Events geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MDJ Events kunnen worden toegerekend.

 

 

Artikel 8          Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen MDJ Events en een de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Door MDJ Events opgegeven tijden zijn bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming van verplichtingen van MDJ Events dient MDJ Events uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij MDJ Events een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

 

 

Artikel 9          Betaling, rente en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MDJ Events aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle door MDJ Events in rekening ge­brachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige pres­tatie aan de zijde van MDJ Events laten de betalingsver­plichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 3. Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaan­de bedrag verschuldigd van vier (4) % boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank.
 4. MDJ Events is steeds gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, volledige vooruitbetaling c.q. een voorschot, een waarborgsom, dan wel vervangende en/of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te ver­langen voor de nakoming van zijn (verdere) betalings­verplichtingen.
 5. MDJ Events is gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitenge­rechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €113,50 en zijn exclusief omzetbelasting.
 6. Indien MDJ Events hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 

Artikel 10        Annulering

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft MDJ Events recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan MDJ Events zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MDJ Events, zal MDJ Events in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MDJ Events extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

Artikel 11        Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Indien de dienst niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is MDJ Events gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan MDJ Events is toe te rekenen, noch aan de leveranciers wiens hulp MDJ Events bij de uitvoering van de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat;
 2. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever.
 3. De tekortkoming in de uitvoer van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de diensten is betrokken.
 4. De tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan een gebeurtenis die MDJ Events of degene wiens hulp bij de uitvoer van het overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 5. De tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld wordt in lid 2 van dit artikel.
 6. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 7. Voor zover MDJ Events bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden kan MDJ Events, dan wel haar personeel, of derden, op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties tussen MDJ Events en derden of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de overeenkomst tussen MDJ Events en opdrachtgever.
 8. MDJ Events aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem geleverde programmatuur en/of diensten op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, dan wel indien de door haar geleverde programmatuur en/of diensten door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 9. De aansprakelijkheid van MDJ Events voor schade door dood of lichamelijk letsel, alsmede de aansprakelijkheid van MDJ Events voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van dataverkeer, is uitgesloten.

 

 

Artikel 12        Gebruik van de programmatuur/diensten

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de geleverde programmatuur en/of diensten te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
 2. MDJ Events staat er niet voor in dat de programmatuur goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. MDJ Events staat er evenmin voor in dat de programmatuur werkt in samenhang met alle soorten apparatuur. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld.
 3. Indien naar het redelijk oordeel van MDJ Events een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van MDJ Events dan wel van de derde en/of van de dienstverlening aan opdrachtgevers van MDJ Events zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door opdrachtgever en/of vanwege opdrachtgever, kan MDJ Events opdrachtgever redelijke aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 4. De opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van de opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het netwerk van MDJ Events, het netwerk van de derde, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken. De opdrachtgever is gehouden alle door MDJ Events ten gevolge hiervan geleden schade te vergoeden.
 5. Abuse meldingen: abuse meldingen over vermeende spam activiteiten vanaf de door opdrachtgever in gebruik zijnde IP-adressen zullen doorgestuurd worden naar opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht, binnen een periode van vijf werkdagen, aan te tonen dat de abuse melding niet het gevolg is van spam activiteiten. Het niet reageren op abuse meldingen kan leiden tot afsluiting.
 6. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op de computerapparatuur. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie en/of data die op de server is geplaatst en zodanig via het netwerk van MDJ Events dan wel van de Derde, aan derden beschikbaar wordt gesteld. Kinderpornografische afbeeldingen of films, schokkend materiaal of materiaal dat niet samen gaat met de identiteit van MDJ Events of haar relaties is verboden en kan leiden tot directie afsluiting. Het aanwezig zijn van illegale software, illegale MP3-bestanden, kinderpornografische content op de server van de opdrachtgever is ten strengste verboden en kan leiden tot directe afsluiting.
 7. Het is binnen het netwerk van MDJ Events dan wel van derde verboden om Ddos attacks te versturen en/of te ontvangen.
 8. Tenzij partijen zijn overeengekomen dat MDJ Events hier zorg voor zal dragen, zal opdrachtgever zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en ten alle tijden anti-virusprogrammatuur in werking hebben.

 

 

Artikel 13        Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart MDJ Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant/opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever aan MDJ Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 14        Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 15        Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MDJ Events gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MDJ Events zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MDJ Events niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

Artikel 16        Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt MDJ Events zich de rechten en bevoegdheden voor die MDJ Events toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door MDJ Events verstrekte stukken, zoals instructies zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MDJ Events worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. MDJ Events behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

Artikel 17        Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van MDJ Events is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MDJ Events het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 18        Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen MDJ Events en de klant/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 


Artikel 19        Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer 27290117.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.